778 476 006
Všeobecné obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky Drive2Games, s. r. o. - CrossFit Iron Land
I. Úvodní ustanovení
Pro účely těchto Všeobecných smluvních podmínek se rozumí: 1.1 „Provozovatel“: obchodní společnost Drive2Games s. r. o., se sídlem: Ronkova 369/12, Praha, 180 00; IČO: 04976908; DIČ: CZ 04976908; Spisová značka: C 256529, vedená u Městského soudu v Praze. 1.2 „Provozovna“: CrossFit Iron Land, sídlící na adrese: Pod Harfou 9, Praha 9 , 190 00. 1.3 „Uživatel“: fyzická osoba ve věku nejméně 15 let či právnická osoba, která je na základě Smlouvy oprávněna k využívání nebo jednorázovému využití služeb poskytovaných Provozovatelem v Provozovně. 1.4 „Odpovědná osoba“: zaměstnanec Provozovatele či jiná osoba, která byla Provozovatelem pověřena dohledem nad čerpáním služeb ze strany Uživatele, poradenstvím, instruktáží či jakoukoli jinou činností bezprostředně související s pobytem Uživatele v Provozovně a využitím služeb poskytovaných Provozovatelem. Jedná-li dle těchto Podmínek Provozovatel, rozumí se tím i jednání Odpovědné osoby. 1.5 „Ceník“: přehled cen (úplat za poskytnutí) doplňkových služeb, jiných služeb dle článku VI. a konzumace, se kterými je Uživatel prostřednictvím Odpovědné osoby seznámen v okamžiku vstupu do Provozovny. Aktuální seznam a ceník doplňkových služeb a prodeje zboží je k dispozici na recepci Provozovny. 1.6 „Provozní řád“: přehled práv a povinností Uživatele nebo jiné osoby využívající služby v Provozovně vypracovaný Provozovatelem, který mj. stanoví bližší podmínky poskytování služeb Provozovatelem, a se kterým je Uživatel prostřednictvím Odpovědné osoby seznámen. Řádné a dostatečné seznámení se s Provozním řádem je základní podmínkou pro čerpání služeb poskytovaných Provozovatelem. Uživatel potvrzuje, že se se všemi ustanoveními Provozního řádu v plném rozsahu seznámil a je s nimi srozuměn. 1.7 „Bezpečnostní a jiné předpisy“: právní předpisy, normy a jiná pravidla na ochranu života a zdraví, platná a účinná v době využití služeb Uživatelem, kterými je Uživatel povinen se řídit, a které se přímo nebo i jen zprostředkovaně týkají bezpečnosti a ochrany života a zdraví při využití Provozovny. 1.8 „Smlouva“: ústní smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem o využití služeb v rámci vstupu do Provozovny. 1.9 „Smluvní strany“: Provozovatel a Uživatel. 1.10 „Členský poplatek“: platba za užívání zařízení Provozovny a využívání jejích služeb poskytovaných v rámci členství dle zvoleného typu. 1.11 „Všeobecné podmínky“: Všeobecné smluvní podmínky, se kterými je Uživatel prostřednictvím Odpovědné osoby seznámen při uzavření smlouvy, a které se jako obchodní podmínky stávají součástí Smlouvy - určují část jejího obsahu.
II. Členství
2.1 Uživatel je oprávněn využívat služby v rozsahu a za podmínek stanovených pro jednotlivé kategorie členství. 2.2 Měsíční neomezený vstup - členství, umožňuje následující služby po dobu jednoho daného kalendářního měsíce, počínaje dnem zakoupení členství: • neomezený počet návštěv na skupinové lekce (mimo pořádaných kurzů a akcí) • neomezený počet návštěv na individuální trénink Open Gym 2.3 3 měsíční neomezený vstup - členství, umožňuje využívat následující služby po dobu 3 kalendářních měsíců počínaje dnem zakoupení členství: • neomezený počet návštěv na skupinové lekce (mimo pořádaných kurzů a akcí) • neomezený počet návštěv na individuální trénink Open Gym 2.4 6 měsíční neomezený vstup - členství, umožňuje využívat následující služby po dobu 6 kalendářních měsíců počínaje dnem zakoupení členství: • neomezený počet návštěv na skupinové lekce (mimo pořádaných kurzů a akcí) • neomezený počet návštěv na individuální trénink Open Gym 2.5 Open Gym - neomezený vstup do provozovny na dobu jednoho kalendářního měsíce, nevztahuje se na skupinové lekce. 2.6 Osobní trénink - soukromá lekce s vybraným trenérem dle předchozí dohody. 2.7 1 Vstup - Drop-in - jednorázový vstup na předem rezervovanou skupinovou lekci CrossFitu nebo na individuální trénink Open Gym. 2.8 10 vstupů – permanentka vztahující se na skupinové lekce a individuální trénink Open Gym s platností max. 6 týdnů počínaje dnem zakoupení.
III. Úhrada, doba trvání Smlouvy
3.1 Výše veškerých Členských poplatků (dále jen „Úhrada za členství“) a jiné poplatky se řídí těmito Podmínkami nebo platným Ceníkem. 3.2 Jiné platby než Členský poplatek, Zápisné, Vstupní poplatek nebo platby za jiné služby dle článku VI. provádí Uživatel v hotovosti při vstupu do Provozovny, případně e-platbou. V případě, že má ve své členské kartě obsažen kredit odpovídající částce v Kč, o jehož poskytnutí může požádat při vstupu nebo výstupu z Provozovny nebo kdykoli při pobytu v Provozovně Odpovědnou osobu, je možné hradit takové platby odečtením kreditu z členské karty. 3.3 Pokud se Plátce dostane do prodlení s úhradou za členství nebo s plněním jiných platebních povinností vyplývajících ze Smlouvy, vyzve ho Poskytovatel telefonicky nebo e-mailem k úhradě v dostatečně přiměřené lhůtě. Poskytovatel může v případě prodlení zablokovat Uživateli vstup do Provozovny, tedy pozastavit mu poskytování služeb, případně rovněž odstoupit od Smlouvy. Pokud po dobu prodlení nedojde k odstoupení od Smlouvy a dlužná částka bude následně Plátcem uhrazena, má Poskytovatel vůči Plátci nárok na smluvní pokutu v rozsahu úhrady za členství za období, kdy byl vstup do Provozovny zablokován, tzn., že Poskytovatel není povinen za toto období Uživateli cokoli vracet či poskytnout. V případě odstoupení od Smlouvy po zablokování vstupu smluvní pokuta odpovídá úhradě za členství za období od zablokování vstupu do zrušení smlouvy. 3.4 Výše členského příspěvku se může měnit v souvislosti s růstem inflace a změnou finanční politiky Provozovatele.
IV. Depositní členství
4.1 Depositní členství a tomu odpovídající práva a povinnosti vznikají uzavřením smlouvy na základě platného ceníku a Všeobecných podmínek. Dohoda se stává účinnou složením finanční částky v Kč a odpovídá typu depositního členství. 4.2 Depositní členství je jako Uživatel oprávněna uzavřít fyzická osoba způsobilá k právním úkonům. Provozovatel potvrdí Uživateli po úhradě Poplatku e-mailem vloženou částku. 4.3 Princip depositního členství spočívá ve složení finančních prostředků v Kč na Uživatelův členský účet za účelem čerpání vybraných služeb nabízených Provozovnou. Depositní členství dále Uživatele opravňuje k vytváření rezervací včetně využívání on-line rezervačního systému. 4.4 Typy depositního členství jsou nabízeny dle platného ceníku. 4.5 Prodloužení Smlouvy, tzn. platnosti depositní karty, je možné nejpozději poslední den platnosti depositní karty a za podmínky složení celé částky, jež se rovná výši zvoleného typu depositního členství. 4.6 V průběhu platnosti mohou Uživatel či osoba jím pověřená na depositní kartu vkládat finanční prostředky dle jejich libosti, avšak minimální částka pro vložení je 100,- Kč. Těmito vklady není porušena platnost depositní karty. Uživatel bere na vědomí, že vložený vklad na depositní kartu je nevratný. 4.7 Po uplynutí platnosti se depositní karta stává neplatnou a nevyčerpané prostředky se stávají majetkem Provozovatele. Uživatel bere dále na vědomí, že nemá v tomto případě nárok na nevyčerpané prostředky. 4.8 Uživatel je povinen se u Odpovědné osoby informovat o svém zůstatku a platnosti depositní karty.
V. Jednorázový vstup
5.1 Při jednorázovém vstupu je Uživatel oprávněn využívat služby poskytované Provozovatelem dle Provozního řádu v časovém úseku jednoho dne (resp. otvírací doby jednoho kalendářního dne). Smlouvou je v takovém případě dohoda mezi Provozovatelem a Uživatelem, k jejímuž uzavření dochází zaplacením ceny dle aktuálního Ceníku nebo předáním odpovídajícího poukazu Provozovatele na jednorázový vstup. 5.2 Využité služby nezahrnuté do ceny jednorázového vstupu včetně konzumace budou Provozovatelem vyúčtovány a Uživatelem uhrazeny v hotovosti při vstupu nebo výstupu z Provozovny. 5.3 Permanentka je soubor jednorázových vstupů zakoupených za zvýhodněnou cenu s omezenou dobou platnosti dle platného Ceníku. Po uplynutí doby platnosti se permanentka rovněž stává neplatnou a nevyužité vstupy propadají.
VI. Jiné služby
6.1 Provozovatel poskytuje v Provozovně právnickým či fyzickým osobám (dále jen „Zákazník“) rovněž doplňkové služby, a to zejména hostinské služby. Seznam služeb s výší úplaty v jednotlivých případech je uveden v Ceníku. 6.2 Doplňkové služby dle předchozího odstavce jsou poskytovány jednorázově nebo opakovaně na základě předchozí objednávky ze strany Zákazníka. 6.3 Zákazník je povinen jmenovat před využitím služeb dle tohoto odstavce odpovědnou osobu, která bude jeho jménem oprávněna potvrdit rozsah služeb a konzumaci pro účely vyúčtování, a o této volbě informovat Provozovatele před poskytnutím služeb. 6.4 Za poskytnutí služeb je Zákazník povinen provést úhradu přímo na recepci. 6.5 Osoby účastnící se dle tohoto článku ze strany Zákazníka mají přístup pouze do prostor vyhrazených pro poskytnutí takových služeb v konkrétním případě, není-li sjednáno jinak. V tomto ohledu jsou povinny řídit se plně pokyny Odpovědné osoby.
VII. Další ustanovení
7.1 Uživatel uděluje Provozovateli souhlas ke zpracování jeho osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění práv a povinností dle Smlouvy a Podmínek. 7.2 Uživatel je povinen Provozovateli zřetelnou formou oznámit změnu osobních údajů ve smyslu odstavce 7.1 Podmínek. 7.3 Uživatel prohlašuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s Provozním řádem a Bezpečnostními předpisy, že je mu dostatečně znám jeho zdravotní stav, přičemž tento zdravotní stav ani částečně nebrání ve využití služeb Provozovatele, neučinil-li tak již v rámci Smlouvy. 7.4 Uživatel je povinen řídit se při využívání služeb Provozovatele pokyny Odpovědné osoby, Provozním řádem a předpisy uvedenými v předchozím odstavci. 7.5 Předchozí ustanovení této kapitoly 7.1 až 7.4 se v plné míře vztahují i na Hosty a jednorázové vstupy. 7.6 Při využívání služeb je možné provádět na telefonickou či jinou žádost Uživatele rezervaci služeb a prostor Provozovny, v nichž se tyto služby poskytují. Rezervace pro jednorázové vstupy je možno provést kdykoli před požadovanou službou. Při udělení rezervace zohlední Provozovatel kapacity a momentální vytíženost Provozovny, není tedy povinen rezervaci Uživateli v požadovaném rozsahu a termínu udělit. V případě neudělení požadované rezervace je však povinen pokusit se sjednat s Uživatelem poskytnutí služeb v náhradním rozsahu či termínu. 7.7 V případě, že Uživatel nevyužije rezervované služby ve sjednaném rozsahu a termínu a tuto skutečnost neoznámí Provozovateli dle rezervačního řádu předem, je Provozovatel oprávněn požadovat uhrazení ceny v plné výši ceny (dle základního ceníku) za rezervovanou službu. Uživatel je povinen tuto cenu uhradit. Provozovatel má právo na odečtení z členské karty za tuto službu. Při opakovaném nevyužití rezervace je Provozovatel oprávněn Uživateli možnost rezervace služeb zrušit. 7.8 Uživatel, kterému je dle Smlouvy umožněna opakovaná rezervace služeb, musí mít ve lhůtě držení dvou či více rezervací na svém účtu minimální zůstatek rovnající se součtu cen rezervovaných služeb. 7.9 Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy při závažném porušení povinností ze strany Uživatele, jeho Hosta nebo Společnosti, zejména při uvedení nepravdivých informací při uzavírání Smlouvy, nerespektování Provozního řádu, bezpečnostních a jiných předpisů a pokynů Odpovědné osoby nebo při způsobení škody na majetku Provozovatele, příp. zdraví Odpovědné osoby, dalšího Uživatele či třetích osob při využití služeb. 7.10 Odpovědnost Provozovatele za škodu vzniklou Uživateli nebo jiným osobám při poskytnutí služeb se řídí platnými právními předpisy. Provozovatel neodpovídá za škodu na věcech vnesených nebo odložených v Provozovně, jestliže je Uživatel zanechal mimo místa určená Provozovatelem. 7.11 Uživateli nevznikají jakékoli nároky vůči Provozovateli z důvodů přiměřených omezení provozu Provozovny v nezbytných případech a rozsahu (sportovní akce, provozní uzavírky, atd.). 7.12 Provozovatel poskytuje Uživateli za úplatu služby dle Provozního řádu, Ceníku a těchto Podmínek.
VIII. Závěrečná ustanovení
8.1 Podmínky mají povahu obchodních podmínek, jež jsou Smluvním stranám známé a k návrhu Smlouvy přiložené. Jako takové určují část obsahu Smlouvy a jsou její nedílnou součástí. Změna Podmínek jako platné součásti Smlouvy je možná pouze dohodou Smluvních stran. Nebude-li dohody o jejich změně dosaženo, je každá ze Smluvních stran oprávněna Smlouvu vypovědět. 8.2 Práva a povinnosti Smlouvou nebo těmito Podmínkami výslovně neupravené se řídí ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění. 8.3 V případě jakýchkoliv sporů, právních vztahů založených Smlouvou či Podmínkami, sjednávají smluvní strany příslušnost obecného soudu Provozovatele. 8.4 Od 1. 2. 2016 je Česká obchodní inspekce subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR). Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. 8.5 Tyto obchodní podmínky Provozovatele vstupují v platnost ke Smlouvám uzavřeným počínaje 22. 9. 2016 (včetně).